Oruro 6
Ruta Nacional 1 Oruro Departamento de Oruro BO